Oljeselskapene er svært positive

Oljeselskapene er positive

Adm. direktør Jacob Schram, Statoil Detaljhandel AS:

– Fornuftig utvikling

– Det lyder både riktig og fornuftig at Bensinforhandlernes Bransjeforening som aktiv bransjeorganisasjon nå får sitt eget blad, og vi hilser ”Bensinforhandleren” velkommen,- sier adm. direktør Jacob Schram i Statoil Detaljhandel AS.

– I den perioden jeg har sittet som ansvarlig hos oss -siden 1999 – har BBF gjennomgått en meget positiv utvikling. Foreningen blir i stadig sterkere grad en organisasjon som kjemper for hele bransjens beste. Dette er en utvikling vi finner svært gledelig, og vi ser stadig flere positive sider ved BBF og det organisasjonen står for.
At den nå får sitt eget talerør, er bare en logisk fortsettelse av den positive utviklingen vi har sett over tid,- sier Jacob Schram.

Oljeselskapene

Bård Granerud, leder Shells forhandlernett:

– Fokus på felles interesser

– Det er spennende at BBF nå tar initiativ til et nytt fagtidsskrift for bransjen, og vi ønsker lykke til i arbeidet videre,- sier leder for Shells stasjonsnett, Bård Granerud.

– Det er å håpe at bladet vil fokusere på saker som er viktige for å gjøre ”kaken større”, og arbeider for mer aktivt og effektivt samarbeid innad i bransjen -samtidig som man fremelsker god og rettferdig konkurranse.
Faglig utvikling er viktig også i denne bransjen, og det er mye man med fordel kan samarbeide om så lenge man klarer å skille på hva man kan diskutere åpent på tvers av selskapsgrenser, og hva som er merkeinternt,- sier Granerud.

Esso ønsker BBF lykke til med ”Bensinforhandleren”.

– Vi forstår at BBF har behov for en kommunikasjonskanal til sine medlemmer, og vi håper at medlemmene vil bli fornøyd med ”Bensinforhandleren”, sier markedssjef Anne Fougner.

– På spørsmål om hvilken betydning bladet vil kunne få for medlemsbedriftene, synes Esso det er vanskelig å si noe, så lenge en ikke har sett noen utgave. Men bensinstasjonsforhandlere har allerede, som de fleste andre næringsdrivende, svært mye informasjon å forholde seg til. Informasjon, tilsendt eller nettbasert, kommer bl.a. gjennom oljeselskapenes egne kommunikasjonskanaler, selskapets egen forhandlerforening, samt øvrig bransjeinformasjon som allerede utgis fra eksempelvis Norsk Petroleumsinstitutt, nærliggende bransjeforeninger samt lokale lag og interesseorgansisasjoner. Det vil nok bli utfordrende for ”Bensinforhandleren” å leve opp til de mål som er satt når en nå setter igang. Lykke til!

Jon Sandnes, Hydro Texaco:

– Positivt med eget BBF-organ

– Vi har opplevd tanken om et eget BBF-organ som positivt helt siden første gang vi hørte om det. Som enhver annen gruppe mennesker i et interessefellesskap, vil også BBFs medlemmer til enhver tid ha et behov for å snakke sammen om felles saker.
Det er derfor bra at BBF er der ikke bare gir dette ofte en ryddigere og mer rasjonell diskusjon, men det bidrar også til å gi utspill overfor f.eks. politiske myndigheter en helt annen tyngde og kraft enn enkelthenvendelser, sier Jon Sandnes, direktør detaljhandel i Hydro Texaco.

– Vi må imidlertid aldri glemme at hver enkelt forhandler også har en separat avtale med sitt oljeselskap, men utover det er det en rekke andre områder av felles interesse der et felles forum som BBF har en misjon. For å kommunisere dette effektivt, både internt og eksternt, har foreningen fortsatt et klart potensial og det er dette ”Bensinforhandleren” kan bidra til å realisere.